หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกพระ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มค 0023.5/ ว 11701 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓  [ 16 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.5/ ว 11700 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓  [ 16 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 11706 ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔  [ 16 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 11705 แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID -19  [ 16 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 276  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  [ 16 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 11496  แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 14 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 11501 ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน channel spacing ของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 11497  หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ว 271  ตรวจติดตามเร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง  [ 14 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.5/ ว 272  การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.2/ ว 266 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  [ 10 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.2 / ว 265 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 10 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.4/ ว 267 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 10 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 11375 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  [ 10 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.4/ ว 11366 การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี ๒๕๖๓  [ 10 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.5/ ว 11368  การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  [ 10 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 11371  กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  [ 10 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.5/ ว 11370  กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  [ 10 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 255  ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมขององค์การบริหารส้วนตำบลกับพัฒนาคุรภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA  [ 9 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.4/ ว 257 สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัดในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 8 ก.ค. 2563 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 59
   


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323