หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกพระ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มค 0023.3/ ว 11217 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 8 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 11219 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 8 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 11280 แจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ e-plan - eMENSCE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19  [ 8 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 11050 การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่  [ 3 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 11047 การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่  [ 3 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 11045 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน พ้นภัย  [ 3 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.2/ ว 252 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓  [ 3 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.5/ ว 10895  การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 10905  การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment: LPA ประจำปี ๒๕๖๓  [ 1 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 10896  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ Coronavirus Disease ๒๐๑๙ COVID -๑๙  [ 1 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 10873  การประเมินการใช้ประโยชน์บันทึกและการสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่  [ 1 ก.ค. 2563 ]  
 มค 0023.3/ ว 10875 ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment:LPA ประจำปี ๒๕๖๓  [ 1 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 250  ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิ 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3  [ 1 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 10872  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้  [ 1 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 10907  แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 1 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 10902 แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.5/ ว 10774  เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักาาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด - 19  [ 30 มิ.ย. 2563 ]  
มค 0023.2/ ว 10818  การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  [ 30 มิ.ย. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 10773  ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  [ 30 มิ.ย. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 232 ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2  [ 19 มิ.ย. 2563 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 59
   


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323