หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มค 0023.3/ ว 8953 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  [ 29 พ.ค. 2563 ]    
มค 0023.5/ ว 9017 การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน การดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19  [ 29 พ.ค. 2563 ]    
มค 0023.3/ ว 9036 การตรวจสอบป้ายเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 29 พ.ค. 2563 ]    
มค 0023.3/ ว 9032 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 29 พ.ค. 2563 ]    
มค 0023.3/ ว 9039 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  [ 29 พ.ค. 2563 ]    
มค 0023.3/ ว 8959 แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  [ 28 พ.ค. 2563 ]    
มค 0023.3/ ว 8960 แต่งตั้งผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตรวจสอบโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  [ 28 พ.ค. 2563 ]    
มค 0023.5/ ว 8892 ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด - 19  [ 28 พ.ค. 2563 ]    
มค 0023.3/ ว 200 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2563 ]    
มค 0023.5/ ว 194 การจัดทำโปรแกรม CUCEM-K version 3.0  [ 28 พ.ค. 2563 ]    
มค 0023.5/ ว 193 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพื่มเติม เดือนเมษายน ๒๕๖๓  [ 28 พ.ค. 2563 ]    
มค 0023.4/ ว 8556 การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  [ 25 พ.ค. 2563 ]   
มค 0023.2/ ว 189 กำหนดส่งผลงาทางวิชาการของครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นฯ  [ 22 พ.ค. 2563 ]   
มค 0023.3/ ว 8535 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  [ 22 พ.ค. 2563 ]   
มค 0023.5/ ว 8408 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ fleet Card ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 พ.ค. 2563 ]   
มค 0023.3/ ว 8370 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID19  [ 21 พ.ค. 2563 ]   
มค 0023.3/ ว 184 การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคของ อปท  [ 21 พ.ค. 2563 ]   
มค 0023.5/ ว 188 ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พ.ค. 2563  [ 21 พ.ค. 2563 ]   
มค 0023.5/ ว 8447 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๔/๒๕๖๓  [ 21 พ.ค. 2563 ]   
มค 0023.3/ ว 8211 ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  [ 19 พ.ค. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 54
   


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323