หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกพระ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
 
 
 

การสร้างโอกาสให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางการศึกษาทั้งใน ระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดหาหรือการสร้าง วัตกรรมในการให้บริการในรูปแบบต่างๆ

พัฒนาเสริมสร้างบรรยากาศของสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลางวัฒนธรรม

สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังแรงงานให้มีความรู้มีทักษะใน วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างภาวการณ์แข่งขันและเน้นการเพิ่มรายได้ให้ กับประชาชน

การอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา บุคลากรและขบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบทั้งในและนอกระบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้ตอลดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น

เสริมสร้างเด็กและเยาวชนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เริ่มตั้งแต่แรกเกิด และให้ความสำคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ครอบครัวอบอุ่น
 
 
 
 

ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิตและการปรับโครงสร้างการผลิตไป สู่การผลิตที่เน้นเกษตรอินทรีย์ การเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ การเกษตร ไร้สารพิษ การเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ

เพิ่มปริมาณของสินค้า ภาคการเกษตร ปศุสัตว์และการประมง เพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชน รวมทั้งการเพิ่มคุณภาพการเพิ่มคุณภาพของสินค้า ภาคเกษตร ให้ได้ตามมาตรฐานและสามารถแข่งขันได้

พัฒนาและส่งเสริมให้มีการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่มา ใช้ในการผลิต รวมทั้ง สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันเกษตร
 
 
 
 

พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนทุกระดับรวมทั้งการสร้างเครือข่ายขององค์กร

ส่งเสริมชุมชนหน้าอยู่และสังคมที่สงบสุข ปลอดภัย

การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กระบวนการประชาสังคม

ส่งเสริมกีฬาและสันทนาการเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สร้างนิสัยรักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เสริมสร้างคนให้ลด ละ เลิก พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพตนเอง

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิต ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคโดยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ

ส่งเสริมความรู้และอาชีพให้กลุ่มองค์กรต่างๆ ให้สามารถพึ่งตนเองได้

สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน ร่วมกันพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสมาชิก ทุกช่วงวัยอย่างเป็นองค์กรรวม

สร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส