หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
 
แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครฯ เพื่อสังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน [ 15 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ [ 13 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
เลือกตั้งท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้ง [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 41 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการเปิดซองข้อเสนอ [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 213 
ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 75 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 ไปคลองช [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 62 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ 12 [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 50 
ช่องทางการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลโคกพระ [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 73 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอกม้า หมู่ที่ 15 (สายคุมโ [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 73 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอกม้า หมู่ที่ 15 (สายในหม [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 64 
 
 
 
 
อบต.โคกพระ แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครฯ เพื่อสังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน [ 15 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.เลิงใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.โคกพระ โครงการบริการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (นอกสถานที่) ประจำปีงบ [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.เลิงใต้ การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
อบต.เลิงใต้ ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ เรื่อง กำหนดสถานที่ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.เลิงใต้ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผด.2) (ผด.5) และประก [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
อบต.เลิงใต้ แผนดำเนินงาน 2565 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.โคกพระ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
อบต.โคกพระ การรับสมัครนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ(วันที่4) [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
อบต.โคกพระ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ [ 13 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
อบต.โคกพระ การรับสมัครนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ(วันที่3) [ 13 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
อบต.เลิงใต้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการสำรวจภา [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.โคกพระ การรับสมัครนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ(วันที่2) [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
อบต.โคกพระ บรรยากาศการรับสมัครนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 52 
อบต.โคกพระ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
 
 
กระติบข้าว
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
วัดสุวรรณาวาส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกพระ
 
 
 
มค 0023.2/ว23493 การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่  [ 24 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/ว21612 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท.  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
 
 
 
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
 
 
 
 
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (25 มี.ค. 2564)    อ่าน 118  ตอบ 0  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 143  ตอบ 0  
ขออนุญาติแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญโครงการประชารัฐ (28 ต.ค. 2563)    อ่าน 118  ตอบ 0  
 
 
 
 
รายละเอียดแผน 5 ปี [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 209  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โคกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล