หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุ [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
[ 8 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่4 [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 256 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ออกหน่วยเคลื่อนที่ในการรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศฯ การขยายเวลารับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 29 
หนังสือมอบอำนาจในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
 
 
 
 
อบต.เลิงใต้ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปี2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.โคกพระ ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 14 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.โคกพระ แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 14 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
อบต.โคกพระ ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุ [ 14 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.เลิงใต้ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผด.5) [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
อบต.เลิงใต้ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผด.2) [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 43 
อบต.เลิงใต้ ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
อบต.เลิงใต้ ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
อบต.โคกพระ [ 8 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.เลิงใต้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 8 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
อบต.เลิงใต้ แผนออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 8 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
อบต.เลิงใต้ แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 8 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
อบต.โคกพระ กองทุนคัดแยกขยะ บ้านหนองโก หมูที่ 12 [ 6 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.โคกพระ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
อบต.โคกพระ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
 
 

กระติบข้าว
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 

วัดสุวรรณาวาส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกพระ
 
 
 
มค 0023.3/ ว 14332 แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 1 ก.ย. 2563 ]  
มค 0023.5/ ว 14350 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี  [ 31 ส.ค. 2563 ]  
 
 
 
 
มอบหมายผู้ประสานงานศูนย์เฉพาะกิจเพื่อประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว3363  [ 30 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3358  [ 30 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ต.ค. 2563 ]
 
 
 
 
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 1  ตอบ 0  
ขออนุญาติแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญโครงการประชารัฐ (28 ต.ค. 2563)    อ่าน 3  ตอบ 0  
การเสียภาษี (11 มิ.ย. 2563)    อ่าน 681  ตอบ 2  
 
 
 
 
รายละเอียดแผน 5 ปี [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โคกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล