หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิตและสันทนาการของผู้สูงอายุในชุมชน [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศฯ เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ม.6 [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่3 /2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหรืออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางแอสฟัลต์คอนกรีต [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมศรี หมู่ที่ 11 (สาย A) [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 (เส้นสวน [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอกม้า หมู่ที่ 8 (สาย B) [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคอกม้าไปบ้านเหล่า [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(cab) [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคอกม้าไปบ้านเหล่า [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมย. 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
 
 
 
 
อบต.เลิงใต้ 7 สิงหาคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.โคกพระ กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.โคกพระ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิตและสันทนาการของผู้สูงอายุในชุมชน [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.โคกพระ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 [ 28 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.โคกพระ ประกาศฯ เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
อบต.โคกพระ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ม.6 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.โคกพระ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกพระ โครงการปลูกป่า ปล่อยปลา [ 17 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.โคกพระ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ อบต.โคกพระ [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกพระ สืบสานงานแห่เทียน เข้าพรรษา ณ.ป่าเทพนิมิตร [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.โคกพระ โครงการก่อสร้างทางแอสฟัลต์คอนกรีต [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.โคกพระ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่3 /2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.โคกพระ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตรอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.โคกพระ เปิดโครงการฝึกการอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.โคกพระ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหรืออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต [ 18 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
 
 
กระติบข้าว
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
วัดสุวรรณาวาส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกพระ
 
 
 
มค 0023.3/ ว 12180  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ฯ  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 12181  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐ เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
 
 
 
 
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2358  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลสำหรับธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2369  [ 7 ส.ค. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการและสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและการสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2328  [ 7 ส.ค. 2563 ]
 
 
 
 
การเสียภาษี (11 มิ.ย. 2563)    อ่าน 658  ตอบ 2  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (4 ธ.ค. 2561)    อ่าน 825  ตอบ 3  
 
 
 
 
รายละเอียดแผน 5 ปี [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โคกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล