หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) [ 3 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุ [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
[ 8 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 38 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่4 [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 256 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ออกหน่วยเคลื่อนที่ในการรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศฯ การขยายเวลารับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 39 
 
 
 
 
อบต.โคกพระ ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.โคกพระ ประชุมคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรอง คัดเลือกผู้สูงอายุ/คนพิการที่มีสิทธิได้รับการซ่อ [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.เลิงใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.โคกพระ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ/คนพิการให้เหมาะสมและปลอ [ 13 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.เลิงใต้ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปี2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 305 
อบต.โคกพระ ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 14 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
อบต.โคกพระ แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 14 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
อบต.โคกพระ ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุ [ 14 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
อบต.เลิงใต้ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผด.5) [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 46 
อบต.เลิงใต้ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผด.2) [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 100 
อบต.เลิงใต้ ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 49 
อบต.เลิงใต้ ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 49 
อบต.โคกพระ [ 8 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
อบต.เลิงใต้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 8 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 46 
อบต.เลิงใต้ แผนออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 8 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
 
 
กระติบข้าว
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
วัดสุวรรณาวาส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกพระ
 
 
 
มค 0023.3/ ว 14332 แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 1 ก.ย. 2563 ]  
มค 0023.5/ ว 14350 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี  [ 31 ส.ค. 2563 ]  
 
 
 
 
ประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสถาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว3718  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
ยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว 7198  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
 
 
 
 
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 7  ตอบ 0  
ขออนุญาติแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญโครงการประชารัฐ (28 ต.ค. 2563)    อ่าน 6  ตอบ 0  
การเสียภาษี (11 มิ.ย. 2563)    อ่าน 691  ตอบ 2  
 
 
 
 
รายละเอียดแผน 5 ปี [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โคกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล