หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
ออกหน่วยเคลื่อนที่ในการรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศฯ การขยายเวลารับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
หนังสือมอบอำนาจในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประชุมสภา ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ [ 14 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิตและสันทนาการของผู้สูงอายุในชุมชน [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศฯ เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ม.6 [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่3 /2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหรืออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางแอสฟัลต์คอนกรีต [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมศรี หมู่ที่ 11 (สาย A) [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 (เส้นสวน [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอกม้า หมู่ที่ 8 (สาย B) [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
 
 
 
 
อบต.โคกพระ โครงการฝึกอบรมเข้าพรรษา [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกพระ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกพระ โครงการพระราชดำริด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ประจำปี 2563 บ้านหนองไร่ ม.7 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกพระ โครงการพระราชดำริด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ประจำปี 2563 บ้านโนนค้อ ม.6 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกพระ โครงการพระราชดำริด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ประจำปี 2563 บ้านโนนค้อ ม.14 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกพระ โครงการพระราชดำริด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ประจำปี 2563 บ้านเหล่า ม.9 [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.โคกพระ ออกหน่วยเคลื่อนที่ในการรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.โคกพระ โครงการพระราชดำริด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ประจำปี 2563 บ้านลุมพุก ม.5 [ 15 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.โคกพระ ประกาศฯ การขยายเวลารับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 15 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.เลิงใต้ ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีตัวใหม่ [ 15 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.เลิงใต้ อบต.เลิงใต้ กองคลัง ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ [ 14 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
อบต.โคกพระ โครงการพระราชดำริด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ประจำปี 2563 บ้านเหล่า ม.10 [ 10 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.เลิงใต้ อบต.เลิงใต้ออกให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ [ 10 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
อบต.เลิงใต้ ประกาศขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
อบต.โคกพระ หนังสือมอบอำนาจในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 10 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
 
 
กระติบข้าว
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
วัดสุวรรณาวาส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกพระ
 
 
 
มค 0023.3/ ว 14332 แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 1 ก.ย. 2563 ]  
มค 0023.5/ ว 14350 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี  [ 31 ส.ค. 2563 ]  
 
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางการการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมาายน 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5776  [ 28 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5752  [ 28 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว5799  [ 28 ก.ย. 2563 ]
 
 
 
 
การเสียภาษี (11 มิ.ย. 2563)    อ่าน 664  ตอบ 2  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (4 ธ.ค. 2561)    อ่าน 855  ตอบ 3  
 
 
 
 
รายละเอียดแผน 5 ปี [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โคกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล