หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกพระ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 


 
 

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธรรณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ ต่อความต้องการเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง

ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินของประชาชน

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาให้สามารถ เข้าถึงการบริการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและและการศึกษาตามอัธยาศัย

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู ่และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล ให้ได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
 
 
  เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ จึงมีการกําหนดจุดมุ่งหมาย(เป้าประสงค์)ที่สําคัญไว้ ดังนี้

มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความต้องการเป็นการยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน

สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสังคมเข้มแข็ง

การบริการและการบริหารขององค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม ของคนในชุมชนเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน

ประชาชนในตำบลได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323