หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศฯ เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศฯ เรื่องกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการบริหารงานบุคคล การฝึกอบรมพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศฯ เรื่องเหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครูและลูกจ้างประจำ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ.2561 -2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)