หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.khokphra.go.th/org... -หน้าเว็ปไซน์หลัก ของ อบต. ไปที่หัวข้อโครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร board.php -หน้าเว็ปไซน์หลัก ของ อบต. ไปที่หัวข้อ คณะผู้บริหาร
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.khokphra.go.th/pdf... -หน้าเว็ปไซน์หลัก ของ อบต. ไปที่หัวข้ออำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.khokphra.go.th/str... -หน้าเว็ปไซน์หลัก ของ อบต. ไปที่หัวข้อยุทธศาสตร์
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.khokphra.go.th/con... -หน้าเว็ปไซน์หลัก ของ อบต. ไปที่หัวข้อติดต่อ อบต.
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.khokphra.go.th/pro... -หน้าเว็ปไซน์หลัก ของ อบต. ไปที่หัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วพิมพ์เลือกหัวข้อลงในช่องที่ต้องการค้นหา
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.khokphra.go.th/new... -หน้าเว็ปไซน์หลัก ของ อบต. ไปที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
-กิจกรรม อบต.
-ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.facebook.com/profi... -หน้าเว็ปไซน์หลัก ของ อบต. ไปที่หัวข้อกระดานสนทนา
-หน้าเว็ปไซน์หลัก ของ อบต. ไปที่หัวข้อช่องทางรับฟังความคิดเห็น
-เฟสบุ๊ค อบต. ไปที่ Messenger
o9 Social Network https://www.facebook.com/profi... -หน้าเว็ปไซน์หลัก ของ อบต.
-หน้าหลักแสดงลิ๊งค์ facebook ของ อบต.โคกพระ
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.khokphra.go.th/pro... -หน้าเว็ปไซน์หลัก ของ อบต.
-แผนอื่นๆ
-หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมฯ
 
  (1)     2      3      4      5