หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกพระ
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลวัดสุรรณาวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2558
 
 
 


นายคมเดช จันโทริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางอภิรดี จันโทริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนวตำบล
 
สำนักปลัด
 


พันจ่าเอก อภิชาติ โพธิ์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสุธรรม แก้วสีขาว
นิติกร


นางสาววันเพ็ญ รูปช้าง
บุคลากร


นางจริญญา พลศิริ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางนภัสวรรณ นาที
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวรัชนีย์ วงษ์ภักดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(ลูกจ้างประจำ)


นายชัยมงคล ภูหัวดอน
พนักงานขับรถ
(ลูกจ้างประจำ)


นายบุญมี นามพุทธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย


นายภานุมาศ อันทะปัญญา
พนักงานขับรถ


นางสาวชุตินันท์ นาถมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 043-789-323